DİKKAT!

Metin görünümünden çıkmak için, tarayıcınızın çerez (cookie) lerinizi temizlemeniz gerekir.

UYAP Bilişim Sistemi Bilirkişi Portal

Bilirkişi Portal Nedir?

Türkiye genelinde yargıda bilirkişi olarak görev alan kişilerin adliyeye gitmeden dosyaları ile ilgili işlemlerini elektronik ortamda takip edebilmeleri için Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bir hizmettir.

Bilirkişi Portal İle Neler Yapılabilir?

 • Bilirkişiler adliyeye gitmeden görevlendirildikleri dosyaları on-line olarak teslim alıp inceleyebilmekte,
 • Rapor ve Ek Raporlarını kısa zaman içerisinde mahkemeye sistem üzerinden sunabilmekte,
 • Birden fazla bilirkişi seçilen dosyalarda, bilirkişiler birbirlerine Ön Rapor gönderebilmekte ve sistem üzerinden iletişim sağlayabilmekte,
 • Görevlendirildikleri dosyalardan çekilmek istediklerinde zaman kaybetmeden çekilebilmekte,
 • Portal üzerinden görevlendirildikleri dosyalar ile ilgili ücretlerini görebilmekte,
 • Bulunduğu yargı biriminde atanmak istenen bilirkişinin bulunmadığından dolayı başka bir yargı çevresine bilirkişi atanması için talimat gönderilmesine gerek kalmamakta,
 • Bilirkişilik kurumu ile ilgili istatistiki bilgilerde daha hızlı ve doğru sonuç alınabilmekte,
 • Bilirkişilerin dosya teslimi ve rapor sunumu için adliyeye gitmesine gerek kalmadığından, bunlar için harcanan emek, zaman, yol, konaklama, kırtasiye ve benzeri masraflardan tasarruf sağlamaktadır.

Bilirkişi Portal'dan Nasıl Faydalanırım?

UYAP Bilirkişi Portala erişim; e-imza veya mobil imzası olan gerçek kişiler tarafından yapabilir, UYAP Bilişim Sisteminde bilirkişi olarak tanımlı ise tüm menülere erişim yetkisi vardır.

UYAP Bilişim Sisteminde bilirkişi olarak tanımlı değilse http://bilirkisi.uyap.gov.tr adresinden Bilirkişi Portal Bilgi Sistemine ilk kez giriş yaptığında karşısına gelecek olan "Bilirkişi Başvuru İşlemlerini" yerine getirmesi ve ilgili Adalet Komisyonu Başkanlığı’nca kaydının UYAP Bilişim Sistemi üzerinden tamamlanması gerekmektedir.

Bilirkişi Olmak İstiyorum

Bilirkişilik başvuruları ve bilirkişi listelerinin oluşturulması, 03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bilirkişilik Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılmaktadır. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığınca her yıl Yönetmeliğin 41 inci maddesine göre belirlenecek tarihe bilirkişilik başvurularına ilişkin ilan yayınlanmaktadır. Bu ilanda başvuru şekli, başvuruların yapılacağı yerler, başvuru şartları ile başvuru süresi belirtilmektedir.


BAŞVURU ZAMANI

Başvuru takvimi her yıl Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından önceden belirlenerek ilan edilecektir.

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER
 • 1) Gerçek kişiler için;
  • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
  • Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
  • Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.
  • Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
  • Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.
  • Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.
  • Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da Daire Başkanlığınca daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.
  • Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.
  • Daire Başkanlığının bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği yeterlilik koşullarını taşımak.
 • 2) Özel hukuk tüzel kişileri için;
  • Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasındaki şartları taşıyan ve Bilirkişilik Siciline kayıtlı gerçek kişileri istihdam etmek.
  • Daire Başkanlığı tarafından Bilirkişilik Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının ğ bendi uyarınca belirlenen nitelikleri taşımak.
  • Daire Başkanlığı tarafından Bilirkişilik Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının h bendi uyarınca belirlenen temel ve alt uzmanlık alanları ile yetki çevresinde faaliyette bulunmak.
BAŞVURU USULÜ

http://bilirkisi.uyap.gov.tr adresinden her yıl başvuru tarihleri arasında başvurularınızı yapabilirsiniz. Bilirkişilik başvurularında internet sayfamızda her yıl belirlenecek tarih aralığında kullanıma açılan "Başvuru Yap" menüsünden adımlar takip edilerek, istenen belgeler eksiksiz olarak başvuraya eklenecektir. Otomatik olarak oluşacak başvuru formu indirilerek eksik bilgiler girildikten sonra e-imza ile imzalanarak başvuruya eklenecektir. Başvuru formu eksik olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru yapmak isteyen ilgilinin yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetlerini yürüttüğü yerin bağlı olduğu bölge kuruluna ya da bölge kurulunun bulunmadığı yerlerde ilk derece mahkemesi adli veya idari yargı adalet komisyonuna başvuru formu ve istenen belgelerle birlikte şahsen de başvuru yapılabilmektedir.

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER
 • 1) Gerçek kişiler için;
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, yabancılar için pasaport veya yabancı kimlik numarası ve çalışma iznini gösteren belge.
  • Bölge kurulunun yetki çevresinde oturduğu ya da meslekî faaliyetini yürüttüğüne dair yazılı beyan.
  • Uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti.
  • Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
  • Daire Başkanlığı tarafından daha fazla bir süre belirlenmemiş olmak kaydıyla, bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
  • Görev belgesi veya mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu veya çalıştığı kurum ya da kuruluştan alacağı belge.
  • Bilirkişilik temel eğitimini tamamladığına dair belge.
  • Banka hesap numarası.
 • 2) Özel hukuk tüzel kişileri için;
  • Şirketler için ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için halen faaliyetine devam ettiğini gösterir belge.
  • Tüzel kişi bünyesinde faaliyet gösteren gerçek kişi bilirkişileri ve uzmanlık alanlarını gösterir liste.
  • Banka hesap numarası.
  • MERSİS numarası.
  • Daire Başkanlığı tarafından gerekli görülen diğer belgeler.

Yukarıdaki belgelerin aslının getirilmesi hâlinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra bölge kurulu başkanının görevlendirdiği memur tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.

UZMANLIK ALANLARI

Bilirkişilik hizmetlerine ilişkin temel ve alt uzmanlık alanlarını ile bu alanlarına göre bilirkişilerin sahip olması gereken nitelikler Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilecektir.